Sveriges enda minnesmynt i koppar

(Foto MISAB 7)

Jag håller fortfarande på att återställa typsidor. En del mynttyper går fort, andra tar längre tid. Minnesmyntet efter kungens besök i Avesta den 9:e juli 1794 har tagit mig en vecka att få till. Man kan ju tycka att det är enkelt; SM-boken tar upp 2 varianter, rutad och räfflad rand. I en artikel av Sonny Serrestam i Myntgalleriets lagerkatalog 10 (den så kallade “kopparlistan”) nämns även även en “grupp” som är präglad på tunna pollettämnen som egentligen var ämnade för 6 Öre km. På sin hemsida har Lennart Castenhag tagit med 5 grupper eller typer. Det blir med andra ord bara mer och mer komplicerat ju mer man gräver.

Detta är egentligen inte så konstigt eftersom detta är ett mynt utan fast myntordning. Vikterna på kända exemplar varierar mellan 4,5 och 14,97 g, och diametrarna mellan 26,8 och 34 mm. Man har använt diverse olika plants till präglingarna och det är just plantstyperna som ligger till grund för min uppställning. Jag har tagit med 5 typer men frågan är om det inte hade behövts 3-4 typer till. Det finns nämligen ett flertal udda präglingar, men det är inte så givande att dra typgränser när man bara har unika exemplar att gå efter.

Jag har i alla fall gjort ett försök att bringa lite ordning i oredan, men det är ju inte min sak att avgöra om jag lyckats. Kom gärna med synpunkter, det uppskattas. Till sidan

Numismatik i Illustrerad Vetenskap

Förra veckan fick jag Illustrerad Vetenskaps årsbok 2019 i brevlådan och för ovanlighetens skull så var numismatiken representerad i den genom nedanstående notis.

En skanner som har så hög upplösning att den kan fota ett mynts “fingeravtryck”. Det kan ju vara kul att spåna lite i vad en sådan teknisk bedrift kan betyda för numismatiken. För det första borde det ju vara en önskedröm för officiella samlingar som vill ha sina mynt ordentligt registrerade. Man kan ju tänka sig skannern uppkopplad mot en gemensam databas. Det enda polisen behöver göra för att identifiera ett mynt man misstänker är stulet från ett museum är att skanna det och på några sekunder får man veta ifall det matchar något mynt i databasen.

Det största problemet då är ju den motvilja mot registrering av samlingarna som en del museer har uppvisat. Har man inte kunnat registrera tidigare så lär det ju inte bli bättre av en bättre skanner.

Det kan ju heller inte finnas någon anledning till att privata samlare inte ska kunna registrera sina mynt på samma sätt. Inte minst ur försäkringssynpunkt så vore det ju intressant. Dessvärre tror jag dock inte att så många skulle utnyttja den möjligheten. Det finns väldigt många samlare som inte vill att deras mynt ska finnas i register som de inte har kontroll över.

Ett annat möjligt användningsområde för en hyperkänslig skanner är att den bör kunna användas till en objektiv kvalitetsbedömning. Kvalitén är ju som bekant en utvärdering av slitaget och gränserna där bör ju gå att inprogrammera. Att skanna ett mynt borde kunna bli både billigare och minst lika tillförlitligt som att anlita ett “slabbningsföretag”.

En skanner av den här kalibern skulle alltså kunna bli ett mycket bra hjälpmedel inom numismatiken. Frågan är bara om marknaden är beredd att ta till sig den nya tekniken.

En undersökning om ärlighet

I nämnda årsbok fanns också med en intressant artikel som inte handlade om numismatik men väl om människors ärlighet och om pengars värde. Det var ett forskarlag som planterat ut 17000 “borttappade” plånböcker med en varierande mängd pengar i 40 olika länder. Det man ville veta var i hur stor utsträckning plånböckerna blev återlämnade.

Resultatet blev att Peru, Mexiko och Kenya låg sämst till med under 20% återlämnade plånböcker. Danmark, Sverige och Nya Zeeland låg bäst till med över 80%. Intressantast är dock att ärligheten bland upphittarna blev större ju mer pengar som fanns i plånboken.

Pojkören

(Foto MISAB 19)

Få företeelser i den svenska mynthistorien omges av så många frågetecken som det så kallade pojköret 1772; d.v.s att stampar till 1 Öre km använts på plants med en större diameter. Enligt sägnen ska själva uttrycket “pojköre” ha uppstått redan 1746 när en lärling på myntverket ska ha behövt dryga ut lönen och därför ägnat sig åt en del illegal verksamhet nattetid. Något känt pojköre från den tiden finns dock inte och de flesta lärde tvivlar starkt på den historien.

Trovärdigare är då nedanstående kommentar som man hittar i Den Svenska Mynthistorien (SMH) 1719-1818:

(Skannat från SMH)

En annan möjlighet är att pojkörena kanske tillhör samma kategori som nedanstående företeelse.

(Foto Ahlström 51)

Stampar till 1 Öre km 1772 har använts till överpräglingar av 1/12 Riksdaler 1777, 1778 (detta ex) och 1779 samt till 1/24 Riksdaler 1778. Då rör det sig förmodligen om souvenirer; d.v.s mynt som besökare på myntverket haft i fickorna och som man använt som plants när präglingsmaskinen demonstrerats. Är det då så långsökt att tro att vanliga pojkören även det är demonstrationsexemplar, men präglade på oanvända och överblivna plants? Man kunde för övrigt inte använda ordinarie plants till 1 Öre km eftersom det då skulle bli en illegal prägling av äkta mynt, och det kunde man inte tillåta ens i undantagsfall. Att använda plants i fel diameter eller fel metall kunde dock tillåtas eftersom det då inte blev giltiga betalningsmedel.

Mer att läsa i ämnet finns i artikeln “1 Öre km 1772 präglad på irreguljära plants” av Jan-Olof Björk i Samlad Glädje 2009.

Rättelse

Alla som varit på en myntauktion torde väl ha sett en “erratalista”? För de som inte varit det så kan jag tala om att det är en lista över felaktigheter som man upptäckt i katalogen efter att den redan blivit tryckt. Oftast är det rena skrivfel, men ibland kan det vara några myntbilder som råkat byta plats eller kanske någon förfalskning som upptäckts i efterhand. Detta beror på att auktionskataloger alltid görs under en viss tidspress eftersom ett auktionsdatum brukar bestämmas ganska långt i förväg. Detta till trots brukar erratalistorna sällan överstiga ett tiotal påpekanden och jag kan inte påminna mig att jag hört talas om någon katalog som varit behäftad med så grova fel att man behövt ställa in auktionen. Här nedan har jag dock ett exempel från SNF:s auktion 53 (1963), dvs den första Svensson-auktionen, där man kan fråga sig om det inte varit berättigat att åtminstone flytta fram auktionsdatum till dess man hunnit göra något åt felaktigheterna.

Auktionsförrättaren Georg de Laval hade skickat ut katalogen till föreningens medlemmar den 28:e oktober 1963 och två veckor senare var han alltså tvungen att även skicka ut denna rättelse. Med dagens mått mätt var det dock inte mycket till “katalog”, mer då en utropslista; 26 maskinskrivna A4-ark som häftats ihop. Inga bilder och objektsbeskrivningarna rymdes oftast på en rad.

Även om det är rätt roande att spekulera i hur något sånt här kan hända (“hoppsan, jag råkade bedöma alla mynt fel”, “hoppsan, jag råkade använda fel skala i bedömningen”, “hoppsan, jag råkade be min 5-årige son bedöma mynten” etc,) så är det ändå rätt meningslöst eftersom man ändå inte kommer fram till något trovärdigt svar. Däremot kan man fundera över varför man lät auktionen fortgå utan annan åtgärd än en utsänd rättelse. Det hade ju ändå varit relativt enkelt att radera angivna bedömningar, skriva in nya och skicka ut den redigerade listan före auktionen. Ändå gjorde man inte det! Varför?

Svaret måste ligga i en helt annan inställning till mynt och myntauktioner än den vi har idag. Kundkretsen var begränsad till att endast medlemmar fick bjuda på SNF:s auktioner och medlemskap var begränsat till de som råkade ha någon tidigare medlem som kunde rekommendera dem. För långväga resenärer var resan till Stockholm tämligen jobbig och målgruppen var alltså i första hand välbeställt folk från Stockholmsområdet. “Socialdemokrater från landsorten”, som en dåtida auktionsutropare lär ha uttryckt saken, fick komma i andra hand. Man var heller inte van vid annat än knapphändiga objektsbeskrivningar och i bästa fall undermåliga bilder. Ville man veta vad man köpte så var man tvungen att besikta mynten själv på plats eller också anlita en mynthandlare man hade förtroende för. Så egentligen hade alla felaktigheter i katalogen kanske inte så stor betydelse.

En intressant tanke är dock hur Dan Carlberg skulle ta sig till om något liknande skulle hända MISAB. Nu är väl risken inte så stor att han behöver ligga vaken på nätterna för den sakens skull. Men tänk om…

Varianter på 1720-talets riksdalrar

(Foto MISAB 12)

1725-1730 var myntverkets chefsgravör Carl Hedlinger tjänstledig och bortrest från Sverige i nästan 5 år. I hans ställe tjänstgjorde Daniel Haesling. Gravörsbytet märks dock inte mycket på riksdalrarna eftersom de olika porträttstamparna överlag är mycket lika. Uppenbarligen gjorde Hedlinger det lätt för sin vikarie genom att ha flera stampar och dessutom en patris (porträttpuns) färdiga för användning.

Traditionellt har man talat om 3 porträtt; 1723 års, 1724 års samt 1726 års porträtt. Med en liten stampstudie har jag dock funnit att åtminstone 6 olika åtsidesstampar blivit använda. För den som är intresserad har jag försökt att bringa lite ordning i oredan på den här sidan.

Rolig variant av 1 Mark 1567

Jag missade uppenbarligen en rolig variant på Frimärkshusets auktion 150 som gick nu i helgen. Redan på lördag eftermiddag blev jag dock uppmärksammad på min miss av en överlycklig köpare som ringde och talade om det. Utropet var 1500 kr och det enda motståndet var ett telefonbud som drev upp slutpriset till 12000 kr. “De andra i auktionslokalen tittade på mig som om de trodde att jag mist förståndet”.

Nu var det tvärtom så att han hade sett något som nästan alla andra hade missat; det är 5 ettor i konungens ordningstal! Erik XIIIII eller “Erik den 15:e” som man uttalar det. En synnerligen rolig variant som kanske aldrig blivit beskriven tidigare.

Detta är ett bra exempel på hur viktigt det är att göra hemläxan och ha ögonen med sig när man läser auktionskatalogerna. Det lönar sig alltid, även om det kanske går långt mellan fynden av den här kalibern. Grattis till ett bra köp!

Förvillande lika

Två bilder av samma mynt med en karakteristisk nedre kant? Nej, det är faktiskt två olika ex av dukat 1781. Bilden till höger har jag fått av en samlare som köpte myntet ganska nyligen och som inte har en tanke på att avyttra det. Myntet till vänster säljs nu på Frimärkshusets auktion 150 som objekt 419. Jag trodde givetvis först att det var samma mynt men efter kontakt med ägaren till det högra exet så insåg jag snabbt misstaget. Tittar man på andra kännetecken som repor och dylikt så finns det en hel del som bilderna inte har gemensamt. Jag skriver hela tiden om “bilderna” eftersom bildkvalitén kan vara vilseledande. En repa som är tydlig på en bild kan vara osynlig på en annan. Därför är det bra när man har ett facit.

Här är bilder från Ahlström 33 (1986) och Stockholms Auktionsverk (1991) och nu stämmer speciellt reporna under kungens haka perfekt med Frimärkshusets bild. På Auktionsverkets bild (th) ser man även fläcken vid US. Så nu är det ingen tvekan om att dukaten 1781 som Frimärkshuset säljer har följande proveniens:

Ahlström 33 (1986) –> Westerlund –> Hyllengren –> Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> Frimärkshuset 150 (2019)

Intressant detta att 2 mynt kan få så likartade plantsdefekter att man nästan inte kan skilja dem åt. Tillverkningsprocessen är inte min starka sida och jag tänker inte ge mig in i några spekulationer, men det här är inte första gången som jag stöter på ett dylikt problem. Det mest störande exemplet är ½ Dukat 1747 där ett flertal exemplar har likartade ojämnheter i kanten. Det kan omöjligt vara samma ex som kommer igen eftersom de legat i olika samlingar under samma period. Där blev jag faktiskt så förvirrad att jag gav upp försöken att säkerställa provenienskedjorna och nu hoppas jag mest på att få någon kompletterande information som löser upp knutarna.

Vad gäller Frimärkshuset 150 så är det inte samma guldfest som det var på auktionen i maj, men jag fick ändå anledning att uppdatera sidorna för Dukat 1738 (ostindiskt guld) och 4 Dukat 1838. Där hade man dock redan angivit korrekta provenienskedjor och därmed var ju hanteringen av dem, ur min synvinkel, inte lika intressant som med 1781:an.

Och “Gunnar B.” som äger den andra 1781:an (till höger längst upp) förlorade den fina provenienskedja som jag gett honom tidigare. Trist, men sånt är livet. “Lätt fånget, lätt förgånget”.

Något om förekomsten av Karl XI:s plåtmynt

Jag har tidigare inte brytt mig om att räkna försäljningar på plåtmynt, men jag gjorde det nu på Karl XI:s mynt. Det är intressant eftersom förekomsten på sätt och vis är tvärtemot alla andra mynttyper. Vanligtvis så göms rariteterna bland mängder av andra mynt som är ganska vanligt förekommande. Bland plåtmynten är det normala att de inte finns i privat ägo. I SM-boken finns 73 nummer listade för Karl XI:s plåtmynt och av dessa har jag bara hittat försäljningar av 36. Bara hälften alltså! De flesta är enstaka försäljningar och de “vanligast förekommande” (2 Daler 1674 och 1676 samt 1 Daler 1676) har jag hittat 12-13 gånger.

För årtalssamlarna är det alltså kört redan från början när det gäller Karl XI:s plåtmynt men det kan kanske vara intressant att se hur det är för en typsamlare.

Dessvärre är nog inte det heller så mycket lättare. I de senaste 50 årens svenska auktionskataloger har jag hittat 6 försäljningar av 8 Daler, 5 av ½ Daler, 1 av koppar från Garpenberg och ingen från Kengis. I princip är det bara de vanligare typerna av 2 Daler och 1 Daler som går att köpa för oss vanliga dödliga.

Huvudanledningen till att jag började med raritetssidorna var att jag ville få ett hum om förekomsten av olika mynt. De angivna svårighetsgraderingarna i auktionskatalogerna stämmer ju inte alltid. Den anledningen faller ju helt bort när så gott som alla mynt i en hel kategori är förtjänta av minst RR. Kvar finns då nyfikenheten i att veta hur många 8 Daler och ½ Daler osv. som faktiskt har varit ute på marknaden och jag kommer nog att göra raritetssidor för plåtmyntstyperna också en dag.

Men inte just nu, för nu har jag fått nog av Karl XI på ett tag och vill göra något annat. Men Karl XI är som en magnet och jag kommer alltid tillbaka.

Vem var Holger Nyström?

Jag har grunnat lite på om jag kanske ska byta namn på min flik med “Kända samlingar av svenska mynt”. Många gånger skullet ett namn som exempelvis “Samlingar som borde vara kända” passa mycket bättre. Jag har nyligen lagt in en översikt över Holger Nyströms samling och då kan man ju fråga sig om någon vet vem det var. Jag vet i alla fall inte och den enda gång jag sett hans namn nämnas är då han förekommer i 3 provenienser i Haganders kataloger. Men inte heller där får man veta mer än att han kom från Malmö och att hans samling såldes på Hans Schulmans auktion i New York 26/3 1956.

Det var i alla fall en imponerande samling han sålde på Schulmans auktion. Den bestod av totalt 242 objekt; 165 dukatvalörer, 2 avslag, 7 caroliner (1868-1872) och resten kronguld (avslagen var en Gripenhielmdukat i brons och en 1/4 dukat 1733 i silver). Med andra ord en auktion jämbördig med vilken som helst av Haganders 4 auktioner.

Förutom att samlaren är bortglömd så tycker jag att det är extra tråkigt att hans mynt har förlorat sin proveniens. I Schulmans katalog var de flesta mynten inte avbildade och av de foton som fanns var de flesta av så dålig kvalitet att man inte kan vara säker på någonting. På Holger Nyströms sida så har jag redogjort för de enda 6 mynt som fortfarande har proveniensen kvar och här nedan visar jag bildbeviset på ett av dem:

Schulmans bild överst och Schmitz bild under. Det föreställer det enda kända exemplaret av dukaten 1774 med porträttet graverat av CG Fehrman. Jag har en färgbild också från Frimärkshuset 149 nu i våras, men bildlikheten syns bättre på Schmitz svartvita foto. Förutom denna så är det bara 2 st dukater från 1709 respektive 1753 där jag på liknande sätt kunnat fastställa identiteten.

Per-Otto Nordin, Paris, var tydligen med och handlade på Schulmans auktion och det är tack vare honom som provenienserna på 3 mynt finns med i Haganders kataloger. Nordin köpte säkert fler mynt också, men vilka de var kan man ju inte veta.

När jag lade in Schulmans försäljningar på raritetssidorna lade jag märke till att det allt som oftast stod “Håkan Kinnmark katalog 6 (1958)” på raden under. När jag jämförde katalogerna så upptäckte jag att inte mindre än 52 dukatvalörer i Schulmans katalog hade sin motsvarighet i Kinnmarks katalog. Detta är ju inget bevis, men jag finner det synnerligen troligt att Kinnmark var storköpare på Nyströms mynt. Och det har man naturligtvis ingen nytta av eftersom även Kinnmarks mynt har förlorat sin proveniens.

Om det nu är någon som känner till något mer om Holger Nyström, Malmö, som troligtvis var mest verksam på 1930- och 1940-talet så hör gärna av er. Jag uppdaterar mina sidor så fort jag får chansen.

Typförteckningen över Karl XI:s 2 Marker är färdig

Det tog sin tid men nu är jag klar till slut. Att det drog ut på tiden beror på att jag inte bara återställde det jag gjorde i fjol, jag gjorde även om mycket. Den här gången blev det 41 typer jämfört med 38 förra gången. Det här med typindelning kan alltid diskuteras och om jag skulle göra det här igen kan det lika gärna bli 45 nästa gång. Men det blir ingen fler gång, nu får det vara så här.

Jag har även länkat till 80 variantsidor, vilket väl kan tyckas vara överkurs i en typförteckning. Men jag hade dem ju redan och det går ju relativt fort att kopiera och lägga in bilder. Alla bon-nummer är även inlagda och min tanke var att det skulle vara lättare att gå in här och ta fram en bon-referens än att söka i Bonniers bok. Det tror jag nog också att det är, men det får också konstateras att detta är en tjänst med bäst-före-datum. En ny bok om Karl XI:s 2 Marker är nämligen aviserad att komma ut i april. Den bygger på en samling som är ca 3 ggr så stor som Bonniers samling, och när den boken blivit spridd så kommer ingen att referera till Bonnier längre. Då kommer jag nog också att ta bort mina variantsidor eftersom de inte längre fyller någon funktion.

Det blev också 82 st raritetssidor. Dessa förmodar jag att jag får fortsätta vara ensam om och det är ju tur eftersom de också tar betydligt längre tid att göra. Även dessa blir dock påverkade av den nya boken eftersom väldigt många av mynten i den är köpta privat i flera led och alltså inte finns avbildade i någon auktionskatalog. Så jag räknar med en hel del kompletteringsjobb till sommaren.

Jag har inte gjort något register till Raritetssidan som jag brukar. Det blev helt enkelt för rörigt att försöka beskriva vilken variant som menas på en enda rad. Betydligt bättre och enklare att gå in via typsidorna och klicka på länken till respektive raritet.

Slutligen kan jag också säga att jag sorterat mynten efter sm-nummer när jag räknat försäljningar. Det är intressant att notera att de sm-nummer som visat sig vara sällsynta också överlag har varit avbildade. Det tyder trots allt på att katalogskribenterna ändå har haft ett rätt bra hum om vad som är sällsynt i denna snårskog av varianter.