Kända samlingar – de Geer, Charles (1660-1730)

Charles de Geer föddes i Norrköping och dog på Leufsta, Uppland, 1730. Han var ägare till Leufsta och Hargs bruk, och fick landshövdings titel 1728. Han skapade en större myntsamling som 1730 ärvdes av den då blott 10-årige brorsonen Charles. Sedan dess vandrade myntsamlingen vidare i släkten i många år.

Charles de Geer (II) 1730-1778 –> sonen Charles de Geer (III) 1778-1805 –> sonen Carl de Geer 1805-1861 –> dottern Sophia de Geer (gift von Platen) 1861-1888 –> KMK

Årtalen som redovisas är de år som samlingen varit i varje familjemedlems ägo. Det är möjligt att Sophia de Geer lät samlingen gå vidare tidigare till sin ende son Carl von Platen, men då denne dog barnlös tidigare samma år som sin mor så dog också ätten ut. I och med detta så hamnade samlingen på KMK.

1894 utkom Daniel Holmberg med sin lilla bok “Mynt af guld, silfver och koppar präglade i Sverige och dess utländska besittningar etc.” I tillägget till denna som utkom 1899 förklarar han att det under åren sedan 1894 tillkommit till hans kännedom så många nya obeskrivna mynt att ett tillägg var nödvändigt.

“Största bidraget har likväl erhållits från Kongl. Myntkabinettet, som genom donation kommit i besittning af den Platenska, f.d. de Geerska myntsamlingen, der många sällsyntheter, som förut icke varit kända genom beskrifningar, förekommo.”