Kända samlingar – Cavalli, Gustav (1849-1926)

 Sveriges genom tidernas störste kopparmyntsamlare, Gustaf Cavalli, var född i Kungälv 1849 och dog i Skövde i december 1926. Till yrket var han apotekare med egen rörelse. En hel del har skrivits om honom i dagspress, veckopress och facklitteratur. Någon ny uppräkning skall här ej ske, utan en kort sammanfattning, jämte några mindre kända uppgifter om denne man och hans samlingar. Mest känd är han för sin plåtmyntsamling, vilken omfattade ca 2850 stycken. Den bästa beskrivningen av denna samling får man genom T. G. Appelgren (+ 1950) och hans artikel benämnd ”Myntsamlaren Gustaf Cavalli”. Den är publicerad i SNT nr 9/10, 1991 (läs den!). Det var med stor besvikelse som Appelgren såg samlingen för första gången år 1894. Som bekant var mynten med några få undantag minutiöst rengjorda, riktade och insmorda med grafit. Trots detta lyckades Cavalli sälja sina plåtar när detta blev aktuellt, och fick dessutom bra betalt. Huvudsamlingen såldes år 1917 genom Appelgrens förmedling till Axel Ax:son Johnson för 85 000 kronor. Den omfattade drygt 700 plåtar, däribland 10-dalern 1644. Dessa finns nu att beskåda i det välordnade Avesta Myntmuseum. När Cavalli köpte 10-dalern i början av 1890-talet hos Bukowski betalde han drygt 2000 kronor. De övriga drygt 2000 plåtarna hade med början 1909 sålts genom D. Holmbergs mynthandel på en serie auktioner för sammanlagt 50 000 kronor. Omräknat till dagens inflationsnivå blir det mångmiljonbelopp. Cavalli samlade även svenska kopparskiljemynt, ett intresse som tog ordentlig fart i och med försäljningen av O. Hallborgs kopparsamling (Bukowski auktion 106, 1897). Han var här den störste enskilde köparen. Cavallis ekonomiska status gjorde att han kunde köpa i stort sett vad han ville. Han var själv sällan närvarande på auktionerna, utan köpen skedde genom höga anbud till berörda auktionsfirmor. Sina största inköp gjorde han på Bukowskis myntauktioner, där många samlingar såldes från 1880-talet fram till 1900-talets början. En svår medtävlare när det gällde auktionsinköp av plåtmynt var det finska medicinalrådet J. A. Florin (+ 1902). Av Bukowski fick han det påhittade namnet ”Americanus”, i betydelse att han ingav höga (amerikanska) anbud. Att döma av auktionskataloger med inskrivna köpare, fick senare Cavalli ibland gå under detta namn. Så var fallet exempelvis på Bukowskis auktion 125, 1899, då C. J. Nordqvists förnämliga samling såldes. Även på denna auktion, som var mycket rik på kopparmynt, var Cavalli den i särklass störste köparen. Han var med andra ord en mycket svår medtävlare på alla dåtidens myntauktioner. Med sina mycket höga anbud missade han inte många mynt genom åren. En ”miss” var det unika ¼-öret 1633 med årtalet nedtill, som såldes på en Appelgrensauktion 1917. Om Cavalli personligen varit närvarande hade han säkert gett Israel Bergman, som köpte myntet för 650 kronor, en ordentlig match, trots det för det tiden nästan ofattbart höga priset.  Med tiden blev även samlingen av svenska kopparskiljemynt den största både räknat i mängd och i antalet rariteter. År 1917 hade Appelgren flera förmögna kunder som var intresserade att köpa Cavallis samling. Bland dessa fanns Stora Kopparbergs Bergslag museum och storsamlaren Bergman. Svaret från Cavalli blev nej. Som bekant köpte Bergman istället Martin Anderssons samling, som efter Cavallis var den störste i landet.

I början av 1920-talet värderade Appelgren kopparskiljesamlingen till omkring 40 000 kronor; den bestod då av drygt 17 000 mynt. Kort före sin död var Cavalli villig att sälja, men konjunkturerna hade försämrats, så Appelgren fann inga köpare. Efter Cavallis död försåldes silver- och kopparsamlingen genom Bobergs mynthandel på dennes auktioner 4-9, 1927. Katalogerna utarbetandes av Appelgren, som gjorde ett representativt urval. Resterande mynt sålde Boberg på sina lagerlistor. Kopparsamlingens drygt 1200 nummer inbringade ca 24 000 kronor. De största köparna var Axel Ax: son Johnson (genom Appelgren), Georg de Laval, Kungl. Myntkabinettet och Sven Svensson. Övrig litteratur om Cavalli:Svenska Dagbladets lördagsbilaga den 13 juni 1925: ”En svenska veteran i samlarnas värld”.A. Wahlstedt: Nekrolog över Gustaf Cavalli (NM XXV, Sthlm 1930)J-O Björk: Gustaf Cavallis okända kopparmyntsamling (Mynttidningen 1994/1)I. Wiséhn: Ett besök hos Gustaf Cavalli (SNT 1989/3).Th. Högberg: Svenska numismatiker under fyra sekel (Gbg 1961) s. 77-79För värdefulla upplysningar tackar förf. Bertel Tingström.