Falcoin.se

Unika mynt och kuriösa präglingar

Unika mynt i Bondes samling

Posted by Falcoin (admin) on Aug 09 2014
Unika mynt och kuriösa präglingar >>

6*183  2 riksdaler 1649 s.k. "Christin"     01     RRR     100000:-     780000:-

Christinas 2-riksdalrar präglades åren 1644-1647 (typ 1) och 1649 (typ 2) och samtliga årtal är XR. Det speciella med 1649 är dels att det är ny myntbild på båda sidor samt dels att den då också betecknade valören 8 mark. Förmodligen det enda exemplaret av denna typ i privat ägo.

 

 

6*136  Daler 1587     1+     UNIK     250000:-     640000:-

Trots att han förbjudits att slå mynt av annat skrot och korn än kungens så myntade Karl (XI), som då var Hertig av Södermanland, fyra valörer (1 daler samt 2, 1 och 1/2 mark) i Nyköping under åren 1586-1587. Av dalern som var den högsta valören har endast detta exemplar bevarats till våra dagar.

 

 

6*139  3 daler 1599     1+/01     UNIK     150000:-     530000:-

I Sigismunds frånvaro (han var ju kung av Polen också) blev Karl (IX) riksföreståndare 1598 och han började då prägla en serie anonyma mynt 1598-1599 som saknar såväl regentens som hertigens namn och titel. På åtsidorna återfann man dock Karls personliga symbol, Jahves strålande namn. Valörerna som präglades var 1, 2 samt 3 daler och det enda som skillde dem åt var tjockleken och därmed även vikten. Ovanstående är det enda kvarvarande exemplaret av 3 dalers vikt.

 

 

3*177  3 öre 1593  provmynt     1+     RRR     50000:-     440000:-

"Ett av den polsk-svenska numismatikens största rariteter och mysterier". Myntmästarmärket som är en signetring och en triangel visar att myntet präglades i Marienburg i Polen, men samtidigt visar kungens titel (som börjar med SWE) att myntningen var tänkt för Sverige. 3 öre var dock en okänd valör även här. Kanske var myntet tänkt som kastpenning inför kröningen, men eftersom kröningen inte genomfördes förrän 1594 så kunde man ju inte använda ett mynt med årtalet 1593 där kungen redan bär krona. Två kända exemplar varav detta är det enda i privat ägo.

 

 

5*104  1/2 gyllen 1523     1+/01     UNIK     200000:-     275000:-

"1523 års halvgyllen hör tveklöst till den Bondeska samlingens allra främsta objekt." (citat Nordlind) Myntet är unikt, men Hans Hildebrand bestämde valören till 1/2 gyllen baserat på att vikten 12,93 g är ca 1/16 av en lödig mark silver. Appelgrwen antog att myntet delades ut vid den nyvalde kung Gustavs intåg i Stockholm vid midsommar 1523. Man kan förmoda att Nordlinds blev besvikna när budgivningen stannade redan vid 275000 kr.

 

 

1*595  1 1/2 riksdaler 1727     01     RRR     100000:-     230000:-

Minnesmynt till 1727 års riksdag. Slagen med ordinarie riksdalerstampar men med 50% högre vikt (43,62 g). Unik så tillvida att det är enda kända exemplaret som har randskrift (MANIBUS NE LAEDAR AVARIS).

 

 

3*147  1 1/2 daler 1576     1/1+-1+     RRR     150000:-     215000:-

Detta praktmynt från 1576, som av någon anledning saknas i SM-boken, är känd i 5 exemplar varav detta är det enda i privat ägo.

 

 

1*336  REVAL 4 mark 1623     1+     RRR     75000:-     180000:-

Typmynt som dock även präglades till 12 marks vikt. Enligt Nordlinds är Bondes ex förmodligen det enda i privat ägo som präglats till 4 marks vikt (19,03g).

 

 

1*625  Ädelforsdukat 1759     01     UNIK     100000:-     150000:-

Under Adolf Fredriks tid präglades Ädelforsdukaterna med 13 årtal, så typmässigt är det ingen raritet. Med årtalet 1759 finns dock endast 1 kvarvarande exemplar och det är detta.

 

 

6*358  2 riksdaler 1727     1+)(1+/01     UNIK     50000:-     145000:-

Det speciella med denna 2 riksdaler är att den saknar randskrift och att årtalet är ändrat från 1726. Frånsidesstampen är densamma som använts till den reguljära riksdalermyntningen och som senare under året blev kasserat. Övriga kända 2 riksdalrar 1727 har rent årtal och randskrift. Mycket tyder därför på att detta var en provprägling som gjordes någon månad innan det formella beslutet om präglingen togs.

 

 

5*217  1/2 riksdaler 1606     1/1+     RRR     50000:-     117000:-

Extremt sällsynt typmynt som exempelvis saknas i Tonkin. Utan valörbeteckning men vikten 14,52 g indikerar att det är en halv riksdaler. Kanske är detta bara en provprägling eftersom stamparna senare användes till guldmyntet 16 mark, men då med valören 16 M inpunsat på ömse sidor om skölden. Känd i 2 exemplar varav detta är det enda i privat ägo.

 

 

1*134  SVARTSJÖ 1/4 daler 1547     1/1+     UNIK     100000:-     108000:-

Myntningen i Svartsjö var av allt att döma mycket liten under åren 1546-49, speciellt vad gäller dalervalörerna. Det torde totalt inte finnas mer än kanske något dussin kvar av dessa, trots att det är 3 valörer med 3 årtal vardera. Exempelvis är ovanstående 1/4 daler som såldes på Bonde 1 det enda kända med årtalet (15)47.

 

 

6*215  4 mark 1655. Kastmynt     1+     RRR     10000:-     100000:-

Kastmynt till änkedrottning Maria Eleonoras begravning. Tidigare antog man att det endast var 2-marker som kastades ut vid detta tillfälle. Under katalogiseringsarbetet med Bondes samling hittades dock detta mynt med identiskt utförande, men med större diameter och dubbel vikt. Detta bör vara den senast upptäckta svenska mynttypen. Naturligtvis är det också det enda kända exemplaret hittills.     

Last changed: Aug 12 2014 at 06:41

Back
print